Kolsteren Projekten B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparantie informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Contactgegevens

Hebt u vragen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op:
Kolsteren Projekten B.V.
Berkelseweg 21
5056 PN  BERKEL-ENSCHOT
Tel. 013 58 00 362
info@kolsterenprojekten.nl

Van wie verwerken wij persoonsgegevens

Kolsteren Projekten B.V. verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat kunnen bijvoorbeeld zijn particuliere klanten en relaties, contactpersonen bij zakelijke klanten en relaties en medewerkers, of contactpersonen bij onze eigen zakelijke dienstverleners.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende doelen en gronden:

  • om uitvoering te kunnen geven aan gesloten overeenkomsten, zoals overeenkomsten van opdracht, aanneming van werk en arbeidsovereenkomsten,
  • voor zover dat nodig is om dergelijke overeenkomsten tot stand te brengen,
  • omdat wij er een gerechtvaardigd belang bij hebben, bijvoorbeeld om te kunnen communiceren, in contact te kunnen blijven en/of in contact te kunnen komen met voormalige, huidige en potentiële klanten en relaties
  • en in een voorkomend geval omdat we dat wettelijk verplicht zijn.

Indien nodig, kunnen wij uw toestemming vragen voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens. U hebt dan te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming weer in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Alleen indien dit noodzakelijk is in verband met de bovenstaande doelen en gronden, verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze informatie kan onder meer bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens (waaronder e-mail en telefoonnummer), geslacht, bankrekeningnummer(s), BSN en andere persoonsgegevens die benodigd zijn in verband met de bovenstaande  doelen en gronden. U kunt van ons verwachten dat wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Beveiliging

Kolsteren Projekten B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de verwerkte persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door ons verwerkte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Kolsteren Projekten B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na afronding van een overeenkomst worden de persoonsgegevens die in verband met die overeenkomst zijn verwerkt, in ieder geval bewaard zolang de kans bestaat dat nog nacontact plaats kan gaan vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kolsteren Projekten B.V. verkoopt uw gegevens in geen geval aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is om de bovenstaande doelen te realiseren. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:

  • het nakomen van contractuele verplichtingen (bijv. onderaannemers en leveranciers of opdrachtnemers);
  • het verzorgen van onze ICT en de dienstverlening daarom heen;
  • het faciliteren van websites.

Kolsteren Projekten B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website

Kolsteren Projekten B.V. gebruikt op haar website alleen functionele cookies  die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander device. De cookies die onze website gebruikt zijn noodzakelijk voor de goede technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld het onthouden van voorkeursinstellingen.

Op onze website kunnen hyperlinks naar andere websites worden opgenomen. Kolsteren Projekten B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites met uw privacy omgaan. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op verwerking door of in uitdrukkelijke opdracht van Kolsteren Projekten B.V.

Rechten van betrokkenen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of gegevensoverdraging bij ons indienen.  Indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt, kunt u een bezwaar toesturen en/of een verzoek om verdere verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen hebt bij hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u ons echter ook altijd vragen om een mondelinge toelichting. Wij geven die graag.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Op onze website vindt u altijd de meest recente versie.